2017.02.14 Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Majdan Królewski

  RG.0002.21.2017 Majdan Królewski, dnia 2017-02-07 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca […]

 

RG.0002.21.2017 Majdan Królewski, dnia 2017-02-07

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

zwołuję

XXI sesję Rady Gminy Majdan Królewski na wtorek 14 lutego 2017 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim, ul. Rynek 1A.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Majdan Królewski, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,

2) określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Majdan Królewski, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

3) określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Majdan królewski, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

4) zmiany uchwały Nr XX.163.2017 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy majdan Królewski przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Komorowie, na okres 5 lat, z dotychczasowym jej dzierżawcą,

6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Majdanie Królewskim.

6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamkniecie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kamiński