2016.12.28 Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Majdan Królewski

  RG.0002.19.2016                             Majdan Królewski, dnia  2016-12-19   Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. […]

 

RG.0002.19.2016                             Majdan Królewski, dnia  2016-12-19

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

zwołuję

XIX sesję Rady Gminy Majdan Królewski na środę 28 grudnia 2016 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim, ul.  Rynek 1A.

 

    Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami Rady.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,

2)     Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,

3)     zawarcia porozumienia międzygminnego o powierzeniu Miastu Rzeszów zadań Gminy Majdan Królewski w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,

4)     nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Komorowie,

5)     zmian w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2016 rok,

6)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Majdan Królewski,

7)    ustalenia wydatków budżetu Gminy Majdan Królewski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

  1. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kamiński