2016.11.22 Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Majdan Królewski

  RG.0002.18.2016                      Majdan Królewski, dnia  2016-11-14 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 […]

 

RG.0002.18.2016                      Majdan Królewski, dnia  2016-11-14

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

zwołuję

XVIII sesję Rady Gminy Majdan Królewski na wtorek 22 listopada 2016 r.
o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim, ul.  Rynek 1A.

 

    Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami Rady.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017,

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,

3) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

4) dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców ścieków,

5) zmiany uchwały Nr IX/58/2015 w sprawie dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców ścieków,

6) zmiany uchwały Nr III/29/2002 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim”,

7) przyjęcia do zarządzenia w ograniczonym zakresie drogami powiatowymi na terenie Gminy Majdan Królewski,

8) zmiany uchwały Nr XIV.103.2016 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i zaciągnięcia zobowiązania pomiędzy Gminą Niwiska i Gminą Majdan Królewski w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „Edukacja szansą na rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

9) zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

  1. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad sesji.